fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów – Polityka prywatności pomoc powypadkowa

Przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, udostępnionych w umowie, jest Marcin Salach zam. ul. Zapustna 8/107, 02-483 Warszawa, PESEL: 87080516331 prowadzący działalność  gospodarczą pod firmą Pomoc Powypadkowa z siedzibą w Warszawie ul. Dzieci Warszawy 27c / 45, 02-495 Warszawa, NIP: 824-173-35-76, REGON 141711849 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Dzieci Warszawy 27c / 45, 02-495 Warszawa oraz drogą elektroniczną pod adresem: dane.osobowe@pomocpowypadkowa.com.

2. Dlatego też administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w myśl sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dzieci Warszawy 27c / 45, 02-495 Warszawa, drogą elektroniczną pod adresem: iod@pomocpowypadkowa.com.

Po pierwsze na jakiej podstawie prawnej oraz w jakim celu Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przede wszystkim przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, w szczególności Pani/ Pana danych osobowych dotyczących zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

4.  W wyniku czego przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych będzie miało miejsce w celu wykonania umowy o dochodzenie roszczeń, której jest Pani/ Pan stroną.

Po drugie komu będą udostępniane Pani/ Pana dane osobowe:

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową oraz księgową Administratora, podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.

6. Ponadto Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dodatkowo przysługujące Pani/ Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora:

7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych, zgodnie z Polityka prywatności pomoc powypadkowa posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1.   dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

7.2.   żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

7.3.   żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

7.4.   żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

7.5.   wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),

7.6.  również przeniesienia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Przede wszystkim powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie oświadczenia woli Administratorowi danych osobowych, wysłanego:

1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dzieci Warszawy 27c / 45, 02-495 Warszawa,

2) poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: iod@pomocpowypadkowa.com

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Polityka prywatności pomoc powypadkowa RODO, które również w pełni przestrzegamy.

9. Dlatego też podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wskazanych w umowie o dochodzenie roszczeń, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu umożliwienia Administratorowi wykonania zawartej umowy.

10. Dodatkowo administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Ponadto jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe? – Polityka prywatności pomoc powypadkowa

11. Przede wszystkim Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 1) niniejszej informacji będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli chcesz powrócić do strony głównej kliknij w poniższy link:

pomoc powypadkowa