fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Odszkodowania dla rolników

W ostatnich dniach nad Polską panuje fala upałów, która poza iście wakacyjną atmosferą powoduje również gwałtowne zjawiska pogodowe, co w połączeniu z trwającym w pełni wzmożonym okresie prac  w rolnictwie oznacza, iż sezon na odszkodowania z polis obowiązkowych dla rolników należy uznać za otwarty.

Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej – OC rolnika oraz Każda osoba posiadająca bądź obejmująca w posiadanie gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupić ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę między innymi od wiatru, ognia czy wody.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym – w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

Co istotne, zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone pojazdami mechanicznymi np. kombajnem.

Każda osoba poszkodowana poprzez wypadek podczas pracy w gospodarstwie rolnym może zgłosić swoje roszczenie do właściwego towarzystwa ubezpieczeń, a w przypadku braku polisy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Każdemu poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, co niestety wciąż nie jest wiedzą powszechną, zaś wielu poszkodowanych ogranicza się do uzyskania jednorazowego odszkodowania z KRUS. Ponadto poszkodowany może ubiegać się o rentę, zwrot utraconego zarobku oraz o zwrot kosztów leczenia.

Do najczęściej spotykanych w naszej praktyce przypadków należą upadki z wysokości, amputacje palców bądź kończyn w kontakcie z maszynami rolniczymi, poparzenia środkami chemicznymi, urazy spowodowane przez zwierzęta.

Kwestie ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zostały opisane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest budynek o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekty pozbawione tych walorów nie są budynkami rolniczymi w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Przy zakupie ubezpieczenia wartość każdego z budynków – a więc suma ubezpieczenia – ustalana jest dla każdego budynku z osobna. W trakcie ustalania wysokości sumy ubezpieczenia biorą udział zarówno ubezpieczający, jak i agent ubezpieczeniowy. Budynek może być ubezpieczony na dwa sposoby: w wartości rzeczywistej, a więc w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynku oraz w wartości nowej. Ubezpieczenie w wartości nowej możliwe jest jedynie w odniesieniu do budynków nowych lub takich, których stopień zużycia w dniu wystawienia polisy nie przekracza 10%.

W miejscu tym warto pochylić się nad tematyką stopnia zużycia budynku, gdyż jest to pole na tle którego ubezpieczyciele najczęściej starają się zaniżyć należne odszkodowanie. Żywotność budynku na te cele ustala się na 100 lat, zaś każdy rok od daty powstania budynku odpowiada 1% i tak np. budynek postawiony w 1969 r. w roku 2019 będzie zużyty w 50%. Stopień zużycia technicznego zostaje wskazany w polisie i według niego ustalona zostaje wysokość składki. Niestety częsta praktyką ubezpieczycieli jest ponowne ustalanie stopnia zużycia technicznego po powstaniu szkody. Doprowadza to do sytuacji, w której ubezpieczyciel stosuje dwukrotnie to samo potrącenie, co jest – nie bójmy się tego słowa – jawnym oszustwem, żerującym na ludzkiej nieświadomości.

Masz kłopot z uzyskaniem należnego odszkodowania? Skontaktuj się z nami

Facebook
Twitter
LinkedIn