fbpx

730 789 730

Zadzwoń po darmową poradę!

Przedawnienie roszczeń

Osoby poszkodowane niejednokrotnie odstępują od dochodzenia swych roszczeń odszkodowawczych gdyż są przekonane, iż są one przedawnione. Dziś omówimy terminy przedawnienia roszczeń oraz jak go przerwać. 

Przedawnienie roszczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia uregulowane są w art. 819 k.c., oraz w art. 442 k.c., gdzie wskazane są terminy przedawnienia roszczeń w przypadku szkód powstałych na skutek czynu niedozwolonego.

Art. 819 k.c. stanowi, iż roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat. O ile wskazany przepis w sposób jasny wskazuje na okres przedawnienia o tyle kwestią problematyczną jest ustalenie momentu, od którego należy liczyć 3 letni okres. W miejscu tym pojawia się kolejne pojęcie, a mianowicie – wymagalność roszczenia. Roszczenia związane z umową ubezpieczenia stają się wymagalne po upływie 30 dni od zgłoszenia szkody, a więc po upływie czasu, jaki ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie zgłoszenia. Zatem uznać należy, iż 3 letni okres przedawnienia zaczyna biec po upływie 30 dnia od zgłoszenia szkody do właściwego podmiotu. Co ważne, powyższy przepis określa również maksymalny czas, w jakim można dochodzić odszkodowania z OC sprawcy. Wynosi on 10 lat, które liczone jest od daty zdarzenia, w wyniku którego powstała szkoda.

Powyższe terminy stanowią zasadę, od której wyjątkiem są szkody powstałe w wyniku przestępstwa. Roszczenie mające źródło w szkodzie wyrządzonej na skutek przestępstwa zawsze będzie przedawniać się po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, zaś moment dowiedzenia się o szkodzie i osobie sprawcy jest bez znaczenia. 

Wyjątkami są również szkody polegające na obrażeniach ciała oraz szkody na osobie małoletniej. W takiej sytuacji odszkodowanie z OC sprawcy można dochodzić w ciągu 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i jej sprawcy, nawet jeśli dowiedzieliśmy się o osobie sprawcy po 25 latach od dnia powstania szkody. 

Odmiennie prezentuje się również sytuacja osób małoletnich. Okres przedawnienia wynosi 2 lata i liczony jest od momentu osiągnięcia przez poszkodowanego pełnoletniości. Oznacza to, że do 20 roku życia może on egzekwować swoje prawo do odszkodowania za szkodę, którą poniósł w dzieciństwie. 

Niezwykle istotną kwestią są sposoby przerwania biegu przedawnienia, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której swoimi działaniami sprawi, iż termin przedawnienia przestaje biec, a gdy zaczyna na nowo to dzieje się to od początku. Przerwanie biegu przedawnienia następuje na skutek podjęcia czynności przed sądem powszechnym, polubownym lub komornikiem. Podjęcie czynności przed ubezpieczycielem, np. złożenie reklamacji, również przerywa bieg przedawnienia, który zaczyna biec na nowo od dnia otrzymania odpowiedzi od ubezpieczyciela

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż przepisy prawa powszechnie obowiązującego dają osobom poszkodowanym stosowne możliwości do dochodzenia swych roszczeń.  Odszkodowania można dochodzić nawet po 20 latach od zajścia zdarzenia szkodowego dlatego nawet za wypadki sprzed lat jesteśmy w stanie uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie. Jeśli masz wątpliwości co do przedawnienia w swojej sprawie zachęcamy do kontaktu, bezpłatnie przeanalizujemy Państwa przypadek. 

Facebook
Twitter
LinkedIn